e-Zvonček

Ak máte záujem konkrétne a adresne podporiť aktivity našej farnosti, dávame Vám možnosť jednorázovo alebo pravidelne poslať bezhotovostnú platbu na účet farnosti.

QR PLATBA - 1€

Pre odoslanie milodaru (e-zvonček) pre farnosť môžete využiť Vašu bankovú mobilnú aplikáciu a oskenovať ňou tento QR kód, ktorý predvyplní platobný príkaz. Po naskenovaní je štandardne nastavená suma 1€, avšak môžete zadať ľubovoľnú sumu, ktorou chcete podporiť našu farnosť.

Finančný príspevok sa používa na chod farnosti, náklady na prevádzku budov spojených s činnosťou – kostoly, kaplnky, farský úrad, náklady na akcie a podujatia organizované farnosťou, liturgické slávenia, katechizácia detí, mládeže a dospelých, príprava ku sviatostiam, služba chorým, evanjelizácia (misia), prípadne i charita vo farnosti. Farnosti sú samostatné právne subjekty, ktorých služba a chod je financovaný výlučne z darov. Ďakujeme za Vašu pomoc!

Finančná pomoc farnosti

Ak máte záujem konkrétne a adresne podporiť aktivity našej farnosti, dávame Vám možnosť jednorázovo alebo pravidelne poslať bezhotovostnú platbu na účet farnosti.
Číslo účtu farnosti Detvianska Huta je: SK77 0900 0000 0000 7162 8655

Ak chcete prispieť na konkrétny účel, zadajte v platbe niektorý z nasledovných variabilných symbolov:

  • 11 – milodar na renováciu organu
  • 22 – milodar prevádzku kostolov
  • 33 – milodar na kvety a výzdobu kostola
  • 44 – milodar na úpravu okolia farského kostola, odvodnenie
  • 55 – milodar na prevádzku, energie, bežné opravy farských budov a záhrady
  • 66 – milodar na opravu strechy na kaplnke na Bratkovici
  • 77 – milodar na opravu kaplnky na Žihľave
  • 88 – pre pastoráciu a evanjelizáciu
  • 99 – iný
  • 00 – charita

Vopred Vám ďakujeme za každý príspevok!
Jeden deň v mesiaci obetujeme sv. omšu za všetkých našich dobrodincov a ich rodiny (od mesiaca júl 2020).

2 % pre našu službu

Podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) na príslušný Daňový úrad. Kópiu vyhlásenie o poukázaní 2% z dane je veľmi dôležité doručiť na náš farský úrad, aby sme si vedeli uplatniť tento Váš príspevok.

Vopred Vám ďakujeme za každý príspevok!
Jeden deň v mesiaci obetujeme sv. omšu za všetkých našich dobrodincov a ich rodiny (od mesiaca júl 2020).