Štatút farskej ekonomickej rady

Úvodné ustanovenia

§1. Farská ekonomická rada (ďalej len FER)  je poradný orgán farára ustanovený podľa kán. 537 CIC, ktorého úlohou je podľa noriem kanonického práva pomáhať farárovi v správe majetkov farnosti pri zachovaní predpisu kán. 532 av hľadaní ekonomických prostriedkov potrebných farnosti na vykonávanie božského kultu, pastoračných činností a na službu lásky najmä voči chudobným.

§2. Farár farnosti predsedá FER. Farár je štatutárnym zástupcom farnosti vo všetkých právnych záležitostiach podľa noriem práva a v duchu Cirkvi. Konečné rozhodnutia v ekonomicko-právnych záležitostiach farnosti prináležia jedine farárovi pri zachovaní noriem práva.

§3. Rovnaké postavenie ako farár má voči FER aj administrátor farnosti (ďalej len farár).

Kapitola I.

Ustanovenie ekonomickej rady farnosti

§4. Ustanovenie FER je v každej farnosti povinné. Kde FER ešte nie je, farár pristúpi k jej ustanoveniu do jedného roka odo dňa právnej účinnosti tohto štatútu. FER sa ustanovuje na päťročné obdobie. Po uplynutí obdobia farár čím skôr ustanoví novú FER. Nový farár je povinný ustanoviť FER do jedného roka od prevzatia farnosti.

§5. Členov FER slobodne menuje farár spomedzi veriacich laikov, ktorí sa vyznačujú náležitými znalosťami a skúsenosťami v ekonomicko-právnej oblasti, morálnou bezúhonnosťou a schopnosťou posudzovať ekonomické záležitosti farnosti v duchu Cirkvi. Členstvo a činnosť vo FER je bezplatná.

§6. Minimálny počet členov FER je 3, maximálny 5.

§7. Kvôli ochrane cti farára, a aby sa vyhlo akýmkoľvek podozreniam, z členstva FER sú vylúčené osoby, ktoré sú vo vzťahu k farárovi v pokrvnom príbuzenstve alebo švagrovstve   až    do   štvrtého  stupňa.

§8. Členovia FER môžu byť znova menovaní.

§9. Vo farnostiach spravovaných excurrendo, v ktorých pre nedostatok spôsobilých veriacich laikov nie je možné ustanoviť ekonomickú radu v každej z týchto farností, farár pre ne ustanoví jednu spoločnú FER.

§10. Farár primeraným spôsobom oznámi farnosti ustanovenie FER (napr. v rámci nedeľných farských oznamov).

§11. Všetci menovaní členovia zložia do rúk farára sľub, že budú zverenú úlohu vykonávať svedomito, zodpovedne a čestne touto formulou: Ja, M…, sľubujem, že budem zachovávať a podporovať poriadok spoločný celej Katolíckej cirkvi a mne zverené úlohy vyplývajúce z členstva v ekonomickej rade farnosti budem plniť súlade s normami Kódexu kanonického práva, diecéznych ustanovení a tohto štatútu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia k dobru farnosti a svätej Cirkvi. Tak mi Pán Boh pomáhaj i tieto sväté evanjeliá, ktorých sa rukou dotýkam (sľub podpíše).

Kapitola II.

Úlohy a činnosť ekonomickej rady farnosti

§12. FER má za úlohu pomáhať farárovi svojou radou; pomáhať pri pri zostavovaní predbežného farského rozpočtu príjmov a výdavkov; oboznamuje sa so správou o vyúčtovaní; vyjadruje svoju mienku pred vykonaním úkonov mimoriadnej správy farských majetkov (napr. predaj, kúpa, nájom…), ktoré hodlá vykonať, a taktiež pred úkonmi, ktoré si podľa diecéznych ustanovení a tohto štatútu vyžadujú povolenie alebo schválenie miestneho ordinára; pomáha farárovi ako správcovi farských majetkov pri plnení jeho úloh určených v kán. 1284 CIC.

§13. Členovia FER sú povinní konať vždy v záujme farnosti, mať ducha spolupráce a vzájomnej dôvery a majú napomáhať vzťahom medzi farárom a farníkmi. Pritom  majú ducha kresťanskej solidarity s inými farnosťami, s diecézou a celou Cirkvou.

§14. Farár zvoláva FER aspoň raz do roka a vždy pred rozhodnutiami mimoriadnej správy. Farár oboznámi FER s hospodárskymi výsledkami za uplynulý rok a prejedná s ňou predbežné ekonomické zámery v nasledujúcom roku.

§15. Na každé zasadnutie musia byť zvolaní všetci jej členovia.

§16. Povinnosť farára zvolať ekonomickú radu v prípadoch, o ktorých hovorí v 12 nemení nič na povinnosti vyžiadať si písomný súhlas ordinára pre výdaj farnosti nad 3000,- €.

§17. Členovia ekonomickej rady vyjadrujú svoju mienku písomne alebo ústne. Za priaznivú mienku sa považuje to, k čomu sa kladne vyjadrila absolútna väčšina prítomných členov.

§18. Farár, ak to považuje za vhodné a užitočné, môže v zložitejších alebo odborných záležitostiach prizvať na zasadnutie FER znalcov v daných otázkach, aby sa členom ekonomickej rady lepšie vysvetlila problematika a poskytli možné riešenia.

§19. Zo zasadnutia FER, na ktorom boli prejednávané prípady mimoriadnej správy farských majetkov, sám farár alebo jeden z členov ekonomickej rady ním poverený zhotoví zápisnicu, v ktorej sa stručne zaznamenajú prejednávané záležitosti, prípadne navrhované spôsoby ich riešení a stanovisko jej členov. Zápisnicu podpíšu všetci zúčastnení členovia a farár.

§20. V záležitostiach vyžadujúcich povolenie alebo schválenie miestneho ordinára k žiadosti sa pripojí jeden exemplár zápisnice príslušného zasadnutia alebo aspoň jeho kópia overená farárom.

Kapitola III.

Ukončenie ekonomickej rady farnosti ako takej a členstva v ekonomickej rade

§21. FER ako taká končí svoju činnosť uplynutím času, na ktorý bola ustanovená, alebo ukončením úradu farára.

§22. Členstvo osoby vo FER zaniká uložením alebo vyhlásením kanonického trestu, zrieknutím sa a odvolaním.

§23. V prípade ukončenia členstva niektorého člena farár na jeho miesto menuje inú osobu; jej členstvo v rade zostáva až do ukončenia rady ako takej.

§24. Z  rozumného dôvodu sa člen sám môže členstva; nech to urobí písomne. Žiadosť zriekajúceho sa člena spolu s listinou o prijatí zrieknutia farár uloží do farského archívu.  Následne menuje nového člena, ktorého členstvo v rade zostáva až do ukončenia ekonomickej rady ako takej. Prijatie zrieknutia a nové menovanie oznámi farár farnosti.

§25. Farár má právo odvolať člena z rady, najmä vtedy, keď by vážne zanedbával svoje povinnosti, stratil záujem o dianie vo farnosti, stratil bezúhonnosť a dobrú povesť. Farár následne na jeho miesto menuje iného, ktorého členstvo v rade zostáva až do ukončenia ekonomickej rady ako takej. Písomný dokument o vylúčení, ktorý musí obsahovať dôvody, uschová do farského archívu. Odvolanie a nové menovanie oznámi farár farnosti, pričom dbá na dobré meno a česť odvolaného.

 Záverečné ustanovenia

§26. Tento štatút začne platiť dňom jeho zverejnenia (príloha obežníka; dňa 26.11.2014)

§27. Zrušenie tohto štatútu   alebo   zmena   predpisov prináležia diecéznemu biskupovi.

 

V Banskej Bystrici, dňa 20. novembra 2014

kancelár: Jozef Kuneš

diecézny biskup: Marián Chovanec