Sviatosti

Katolícka cirkev má 7 sviatostí. Všetky sú stretnutím s Ježišom Kristom, pretože on sám je sviatosťou všetkých sviatostí.

Všetky sviatosti sú stretnutím s Ježišom Kristom, pretože on sám je sviatosťou všetkých sviatostí. Rozdeľujú sa na INICIAČNÉ sviatosti, ktoré uvádzajú do kresťanského života: krst, birmovanie, eucharistia; ďalej na uzdravujúce sviatosti: sviatosť zmierenia (pokánia) a sviatosť chorých; a napokon na sviatosti spoločenstva a poslania: sviatosť mažnelstva a sviatosť posvätného stavu. (YOUCAT b. 193).

Krst

Krst je cesta z ríše smrti do života; je brána do Cirkvi a začiatok trvalého spoločenstva s Bohom. Krstom sa človek začlení do spoločenstva cirkvi.

Birmovanie

Je sviatosť, ktorá dovršuje krst a v ktorej dostávame Dary Ducha Svätého. Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti.

Eucharistia

Svätá Eucharistia je sviatosť, v ktorej Ježiš Kristus za nás dáva svoje telo a svoju krv - seba samého, aby sme sa mu aj my odovzdávali láske...

Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia (spoveď) ustanovil sám Ježiš, keď sa na veľkonočnú nedeľu zjavil svojim apoštolom a vyzval ich: Prijmite Ducha Svätého...

Pomazanie chorých

Slúži na uzdravenie človeka na tele i na duši z Božej moci. Je to sviatosť, v ktorej sa udeľuje chorému veriacemu posväcujúca milosť, aby ho pozdvihla a posilnila.

Kňazstvo

Kňazstvo je sviatosť, ktorou Ježiš udeľuje svoju kňazskú moc a dáva potrebnú milosť k tomuto úradu. Udeľuje ju biskup pri kňazskej vysviacke.

Manželstvo

Sviatosť manželstva vychádza zo sľubu muža a ženy pred Bohom a pred Cirkvou, ktorý prijíma a potvrdzuje Boh, a napĺňa sa fyzickým zjednotením oboch partnerov.