Život vo farnosti

V našej farnosti funguje množstvo spoločenstiev. Zapojiť sa môžete do eRka, modlitieb matiek alebo otcov, ružencového bratstva, ...

Kam vo farnosti?

Sv. Ján Pavol II. vo svojej apoštolskej exhortácii o živote laikov v Cirkvi  píše o farnosti toto: „Aby sa všetky tieto farnosti stali živými kresťanskými spoločenstvami, musia sa dotyčné miestne autority starať o to, aby:

  • a/ boli farské štruktúry prispôsobené situáciám s veľkou flexibilitou, ktorú umožňuje cirkevné právo predovšetkým podporovaním účasti laikov na pastoračnej zodpovednosti;
  • b/ rástli malé bázové spoločenstvá, nazvané aj živé spoločenstvá, v ktorých veriaci vzájomne môžu hlásať Božie Slovo a môžu byť činnými v službe a v láske. Tieto spoločenstvá sú v spoločenstve so svojimi pastiermi opravdivými skonkrétneniami cirkevného communia a centrami evanjelizácie…“

Ako sa zapojiť do spoločenstiev, ktoré tvoria našu farnosť? Nech sa páči…

eRko stretká

KTO: 1. stretko: Chlapci a dievčatá vo veku 1. stupňa základnej školy, 2. stretko: dievčatá 2.stupeň
KDE: na fare
KEDY: spravidla v piatky o 16:30
INFO: Lenka Koristeková, Natálka Nociarová, Terezka Blažeková

KTO: 3. stretko Chlapci 2.stupeň
KDE: na fare
KEDY: spravidla v sobotu o 16:30
INFO: Maťo Kret, Erik Kučera, Ivo Tanevský, Michal Kret

KTO: 4. stretko: chlapci a dievčatá ZŠ
KDE: Pastorko – Látky
KEDY: spravidla v piatky o 17:30
INFO: Janka Hazuchová, Nikolka Hazuchová, Katka Segečová

Stretnutia pre mladých

KTO: 9. ročník ZŠ, študenti SŠ a VŠ
KDE: na fare
KEDY: spravidla v piatky po sv. omši
KONTAKT: dhuta.fara(zavináč)gmail.com

Spevokol v Detvianskej Hute

KTO: všetky, čo chcú spevom oslavovať Boha
KDE: v kostole
INFO: organistka Julka Václavíková

Spevokol v Látkach

KTO: všetky, čo chcú spevom oslavovať Boha
KDE: v kostole
INFO: organistka Marika

Modlitby matiek

KTO: všetky mamimičky farnosti
KDE: v kostole
KEDY: spravidla v nedeľu
KONTAKT: máme dve spoločenstvá, do ktorých ku ktorým sa môžete pripojiť. Info u: p. Jolky Nociarovej, p. Vierky Václavíkovej

Modlitby otcov

KTO: všetci otcovia farnosti
KDE: podľa dohody
KEDY: spravidla v nedeľu a v
KONTAKT: p. František Nociar

Ružencové bratstvo v Detvianskej Hute

KTO: všetci, ktorí sa chcú modliť desiatok ruženca každý deň a jedenkrát do mesiaca sa stretnúť na spoločnom organizačno-modlitbovom stretnutí.
KDE: v kostole
KEDY: spravidla v 1. nedeľu mesiaca po sv. omšiach
INFO: D. Huta – p. Magdaléna Kretová

Ružencové bratstvo v Látkach

KTO: všetci, ktorí sa chcú modliť desiatok ruženca každý deň a jedenkrát do mesiaca sa stretnúť na spoločnom organizačno-modlitbovom stretnutí.
KDE: v kostole
KEDY: spravidla v 1. nedeľu mesiaca po sv. omšiach
INFO: Látky – p. Božena Paľúchová

Komunita EMANUEL

KTO: všetky vekové kategórie
INFO: manželia Nociaroví(D. Huta) a Haršányioví(Látky)

Členovia Komunity si želajú žiť realitu Emanuel, „Boh s nami v každodennom živote“, v duchu adorácie, súcitenia a evanjelizácie. Slávenie Eucharistie a adorácia, ako aj kontemplácia v srdciach ľudí, otvárajú cestu k spolucíteniu s Ježišom, aby sme milovali chudobných a slúžili im, evanjelizovali a prinášali Kristovo svetlo do kultúr a spoločností.
Povolaním členov je byť misionármi milosrdnej lásky, kde silu a milosti čerpajú zo Srdca Ježišovho, ktorému sa osobne zasväcujú. Odovzdanie sa Duchu Svätému, Božie slovo, príhovor Panny Márie, Matky Božej, sviatosti a liturgia sú korene života Komunity a jej apoštolátu.