Príprava na manželstvo

Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a Cirkvi. Dáva manželom milosť milovať sa láskou, akou Kristus miloval svoju Cirkev. Posilňuje ich jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života.

Boh povolal muža a ženu, aby boli navzájom jeden pre druhého a neboli už „dvaja, ale jedno telo“ (Mt 19, 6): takto majú prežívať lásku, plodiť deti a stávať sa znamením Boha, ktorý je prekypujúcou láskou /1601-1605/.

Sviastoť manželstva vychádza zo sľubu muža a ženy pred Bohom a pred Cirkvou, ktorý prijíma a potvrdzuje Boh, a napĺňa sa fyzickým zjednotením oboch partnerov. Pretože Boh sám spečaťuje puto sviatostného manželstva, zaväzuje tento zväzok až do smrti jedného z parnerov. /1625-1631/

Ako postupovať, keď chcete uzavrieť manželstvo v kostole?

O Vašom úmysle uzavrieť manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najmenej však tri mesiace vopred a to na farský úrad. V mnohých prípadoch treba vybaviť viacero formalít, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

Prosíme snúbencov, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo v našej farnosti, o splnenie týchto požiadaviek:

  • V prípade, že snúbenci neprijali sviatosť krstu v našej farnosti, vyžiadajú si vo farnosti svojho krstu KRSTNÝ LIST.
  • Ak už boli snúbenci civilne sobášení, prinesú namiesto štátnej zápisnice potvrdenie o uzavretí civilného manželstva.
  • V prípade, že jeden zo snúbencov je vdovec/vdova, prinesie so sebou doklad o smrti manžela/manželky.
  • Ak ide o snúbencov, ktorých predchádzajúce manželstvo uznal cirkevný súd za neplatné, prinesú so sebou aj rozsudok cirkevného súdu.
  • V prípade, že ide o snúbencov, ktorých predchádzajúce rozvedené civilné manželstvo možno podľa cirkevného práva považovať za neplatné, prinesú so sebou aj rozsudok štátneho súdu.
  • Ak ani jeden so snúbencov nemá trvalý alebo prechodný pobyt v tunajšej farnosti, jeden zo snúbencov si potrebuje vypýtať od svojho farára v mieste bydliska licenciu k sobášu. V prípade miešaného manželstva (katolík-nekatolík) si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka.
  • Ak jedna stránka prijala aj ostatné sviatosti (birmovanie, sv. prijímanie) a druhá stránka je iba pokrstená, bude potrebné spísať žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo a odoslať na biskupský úrad. Ak uzatvára manželstvo katolícka stránka s osobou pokrstenou v inej kresťanskej cirkvi, postup je rovnaký ako sa opisuje vyššie. Ak má nekatolícka stránka nejaký doklad o prijatí krstu, priloží kópiu k zápisnici.
  • Snúbenci, z ktorých je pokrstená iba jedna stránka a druhá stránka nikde krstená nebola, potrebujú od biskupa dišpenz, aby mohli uzavrieť manželstvo (ide o manželskú prekážku).
  • Najmenej 2 týždne pred sobášom sa prihlásia na štátnej matrike, kde predložia požadované doklady a na farský úrad prídu s vypísanou štátnou zápisnicou. Potrebujete k tomu platný občiansky preukaz a rodný list. (Látky, Detvianska Huta)

Po príchode na farský úrad sa spíše cirkevná sobášna zápisnica a dohodne sa termín sobáša. Snúbenci sú povinní absolvovať predmanželskú prípravu, ktorá v našej farnosti prebieha podľa nižšie uvedeného programu. Prosíme snúbencov, aby pred uzavretím manželstva pristúpili k sviatosti zmierenia. Žiadame snúbencov, aby manželstvo neuzatvárali v piatok a v pôstnom a v adventnom období.

Viac o sviatosti manželstva – klikni!