Manželstvo

Sviatosť manželstva vychádza zo sľubu muža a ženy pred Bohom a pred Cirkvou, ktorý prijíma a potvrdzuje Boh, a napĺňa sa fyzickým zjednotením oboch partnerov.

Boh povolal muža a ženu, aby boli navzájom jeden pre druhého a neboli už „dvaja, ale jedno telo“ (Mt 19, 6): takto majú prežívať lásku, plodiť deti a stávať sa znamením Boha, ktorý je prekypujúcou láskou /1601-1605/.

Sviastoť manželstva vychádza zo sľubu muža a ženy pred Bohom a pred Cirkvou, ktorý prijíma a potvrdzuje Boh, a napĺňa sa fyzickým zjednotením oboch partnerov. Pretože Boh sám spečaťuje puto sviatostného manželstva, zaväzuje tento zväzok až do smrti jedného z parnerov. /1625-1631/

Sviatosť manželstva si udeľujú muž a žena navzájom. Kňaz alebo diakon dáva novomanželom Božie požehnanie,  inak je iba svedkom, že manželstvo bolo uzavreté za splnenia náležitých podmienok a že manželský sľub bol zložený úplne a verejne. Manželstvo sa môže uzavrieť iba vtedy, ak jestvuje manželský konsenzus, to znamená, že muž a žena chcú vstúpiť do manželstva slobodne, bez strachu alebo nátlaku a keď im v tom nebránia nijaké prirodzené alebo cirkevné záväzky (napr. už existujúce manželstvo alebo sľub celibátu).

Čo je potrebné urobiť, ak chcete uzavrieť sviatostné manželstvo v našej farnosti.

Modlitba za dobrého manžela/manželku.