Kňazstvo

Kňazstvo je sviatosť, ktorou Ježiš udeľuje svoju kňazskú moc a dáva potrebnú milosť k tomuto úradu. Udeľuje ju biskup pri kňazskej vysviacke.

Kňazstvo je sviatosť, ktorou Ježiš udeľuje svoju kňazskú moc a dáva potrebnú milosť k tomuto úradu.

Ježiš Kristus je pravý a večný kňaz. Vykonáva kňazský úrad a poslanie. Je prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Aby mohol nepretržite pokračovať v svojej kňazskej službe aj po odchode do neba, ustanovil sviatosť kňazstva. Ňou prepožičiava svoju kňazskú moc kňazom. Pomocou nich ako živých nástrojov je prítomný v Cirkvi a stále pokračuje v kňazskom poslaní.

Kňazstvo je prostrednícka služba medzi Bohom a ľuďmi. Je to služba na poučovanie a po­sväcovanie ľudí v Cirkvi.

Kňazom sa môže stať iba muž, ktorého Boh povoláva k tejto posvätnej službe. Príprava na kňazstvo sa uskutočňuje štúdiom posvätnej teológie a výchovou v kňazskom seminári. Je spoloč­nou starosťou celej Cirkvi. Za kňazské povolania sa pravidelne modlíme a napomáhame ich rozvoj.

Udelenie sviatosti

Sviatosť kňazstva udeľuje biskup vkladaním rúk a modlitbou pri kňazskej vysviacke. Sviatosť kňazstva udeľuje kňazskú moc, Božiu milosť a nezmazateľný znak, ktorý spôsobuje, že kňaz je kňazom naveky. Z Kristovho ustanovenia sú tri stupne kňazstva: biskup, kňaz a diakon. Biskup má plnosť kňazskej moci. Je nástupcom apoštolov. Kňaz je spolupracovník biskupa a jeho sprítomňovateľ medzi veriacimi. Diakoni sú pomocníci biskupa a kňazov.

Poslaním kňaza je:

  • hlásať evanjelium;
  • prinášať obetu svätej omše;
  • vysluhovať sviatosti;
  • modliť sa za ľudí a požehnávať ich.Kňaz je sprítomňovateľom Krista a jeho zástupcom na zemi. Je všetkým pre všetkých.