Vybavenie pohrebu

Úmrtie nahláste na fare a dohodnite termín pohrebu. Potrebné doklady treba priniesť na Farský úrad.

Úmrtie nahláste na fare a dohodnite termín pohrebu. Potrebné doklady (List o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) treba priniesť na Farský úrad. Kňaz ho potrebuje mať pred pohrebom.

Cirkevný pohreb

Dňom smrti sa kresťan pripodobní Kristovi a znovuzrodí sa pre večný život. Smrť a rozlúčka zo zosnulým sú v prirodzenom poriadku bolestné chvíle, ale ako veriaci s nádejou hľadíme do večnosti. Veď Ježiš povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky“ (Jn 11, 25 – 26).

Smrť je tranzitus – prechod do večnostiCirkev sprevádza kresťanským pohrebom svoje dieťa „do Otcových rúk“ a vyprosuje mu Božie milosrdenstvo a s nádejou na vzkriesenie ho ukladá do zeme. Na vybavenie cirkevného pohrebu je treba sa obrátiť na kňaza vo farnosti (prípadne na kňaza, ktorého poznáte). Rád s vami preberie všetky záležitosti týkajúce sa pohrebu. Je praktickejšie obrátiť sa na kňaza priamo ako prostredníctvom pohrebnej služby.

Každý z nás sa v živote ocitne v situácii, ktorá prináša smútok a veľmi ťažko sa prekonáva. Úmrtie niekoho blízkeho znamená okrem žiaľu aj množstvo rôznych starostí a snahu o najdôstojnejšiu poslednú rozlúčku. V prípade, že sa rozhodnete pre zabezpečenie pohrebu pohrebnou službou, ušetrí vám to veľa starostí v tomto ťažkom období. Pohrebné služby zabezpečia všetko potrebné súvisiace s pietnym aktom.

Postup v prípade úmrtia

Úmrtie doma

 • Bezodkladne kontaktovať pohotovosť (tel. číslo 112) a oznámiť úmrtie.
 • Po dvoch hodinách od úmrtia vykoná lekár prehliadku zosnulého a vystaví List o prehliadke mŕtveho.
 • Kontaktovať pohrebnú službu ohľadom prevozu zosnulého z domu do chladiaceho zariadenia.
 • Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou.

Úmrtie v nemocnici, resp. v domove dôchodcov

 • Pracovník zariadenia – oznámenie úmrtia a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého.
 • Kontaktovanie pohrebnej služby pozostalými.
 • Zabezpečenie prevozu zosnulého do chladiaceho zariadenia.
 • Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou.

Úmrtie na inom mieste, resp. úmrtie za nezvyčajných okolností

 • Bezodkladne kontaktovať pohotovosť a políciu (jednotné tel. číslo 112) a oznámiť úmrtie.
 • Lekár alebo policajt po vyhodnotení situácie kontaktujú zmluvnú pohrebnú službu, ktorá na ich náklady prevezie zosnulého na patológiu.
 • Ak je to potrebné, polícia alebo lekár oznámia pozostalým úmrtie.
 • Následne pozostalí kontaktujú pohrebnú službu.
 • Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou.

Úmrtie v zahraničí

 • Oznámenie úmrtia zodpovedným úradom a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého.
 • Kontaktovanie pohrebnej služby pozostalými.
 • Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou.

Cirkevný pohreb

 • vykonanie cirkevného obradu je potrebné požiadať na Farskom úrade,
 • Farskému úradu je potrebné predložiť List o prehliadke mŕtveho, vystavený obhliadajúcim lekárom a potvrdený matričným úradom.

V súrnych prípadoch ťažko chorého, starého, zomierajúceho volajte: (045) 537 63 26 alebo 0917 69 44 29