Príprava na krst

Krstom sa stávame Božími deťmi, súčasťou spoločenstva - Cirkvi. Je to sviatosť, pri ktorej nám Boh zmýva všetky hriechy. Je bránou ku všetkým ostatným sviatostiam.

Ako postupovať, keď si chcete dať pokrstiť svoje dieťa

 1. Krst dieťaťa nahlasuje na farskom úrade rodič dieťaťa (nie iný príbuzný) minimálne dva týždne pred plánovaným termínom krstu. Rodič donesie k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.
 2. Krstí sa v nedeľu počas sv. omše alebo podľa dohody vo farskom kostole.
 3. Je potrebné absolvovať krstnú náuku, ktorá býva po dohode s rodičmi na farskom úrade. Zúčastnia sa na nej rodičia dieťaťa, prípadne aj krstní rodičia.
 4. Krstným rodičom môže byť ten pokrstený a praktizujúci katolík nad 16 rokov, ktorý už prijal sviatosť birmovania, a buď je slobodný, alebo je cirkevne sobášený. K tomu sa nevyžaduje doniesť doklad, nahrádza sa ústnym čestným prehlásením pri nahlásení krstu. Ak niekto nespĺňa podmienky byť krstným rodičom, môže byť zapísaný ako „svedok p

Na krst je potrebné priniesť

 • sviečku
 • košieľku

Posynodálna exhortácia diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža – „Zostaň s nami, Pane“ uvádza

125. Formy prípravy rodičov i krstných rodičov na krst dieťaťa:

 • prečítať úryvok z Písma;
 • vysvetliť pravdy viery i životných zásad;
 • zdôrazniť zodpovednosť rodičov za kresťanskú výchovu;
 • vysvetliť obrady krstu;
 • ukončiť modlitbou za dieťa i jeho rodičov.