Štatút farskej pastoračnej rady

Po prejednaní s presbyterskou radou ustanovujem, že každá farnosť Banskobystrickej diecézy má právo si zriadiť podľa znenia kánona 536 CIC farskú pastoračnú radu podľa týchto stanov.

 I. Základné ustanovenie 

 § 1 

 1. Farská pastoračná rada (ďalej len FPR) je poradným a pracovným orgánom farára / administrátora podľa kánona 517 § 1
 2. FPR spolupracuje s farárom / administrátorom pri vytváraní živého spoločenstva veriacich vo farnosti podľa slov: „Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu.“ (Sk 4,32).

§ 2

 1. FPR sa má na základe poznania situácie vo farnosti podieľať na vytváraní a realizácii pastoračného programu.
 2. K úlohám FPR zvlášť patrí podporovať a napomáhať:
 • Uskutočňovanie pastoračných plánov, ktoré určí diecézny biskup
 • Dôstojne sláviť liturgiu
 • Inkulturáciu evanjelia
 • Podporovať teologickú vzdelávaciu činnosť vo farnosti.
 • Spoločnými úlohami a akciami posilňovať vedomie spoločenstva.
 • Charitatívnu činnosť
 • Odporúčať zamestnanie osôb farskému úradu a riešiť ich prípadné pracovno-právne problémy.
 • Spoluprácu s organizáciami a združeniami, tak cirkevnými, ako aj občianskymi.
 • Riešiť iné problémy farského života ako to požaduje farár / administrátor.

§ 3

Pomocné štruktúry

 1. Na dosiahnutie týchto cieľov si FPR vytvára podľa pomerov vo farnosti potrebné štruktúry, ktoré nazývame sekcie. Sú to najmä tieto:
 • Liturgická sekcia má napomáhať prácu všetkých úlohami poverených pri liturgii.
 • Evanjelizačno-katechetická sekcia napomáha pri inkulturácii Evanjelia, uskutočňovaní pastoračných plánov a vzdelávacích programoch vo farnosti, stará sa o rozširovanie katolíckej tlače, fungovanie farskej knižnice, stará sa o katechizačnú činnosť vo farnosti a to tak pri katechizácii detí, mládeže ako aj dospelých.
 • Organizačná sekcia napomáha organizovanie potrebných prác vo farnosti.
 • Charitatívna sekcia má na starosti duchovnú i hmotnú starostlivosť o núdznych a chorých.
 1. Ak je potrebné, môže FPR ustanoviť ďalšie sekcie pre špeciálne úlohy a vymedzí im právomoc s potvrdením farára / administrátora.

II. Zloženie FPR

§ 4

FPR tvoria:

 1. Farár / administrátor
 2. Ostatní kňazi činní vo farnosti na základe menovania diecézneho biskupa
 3. Rehoľné spoločenstvá, cirkevné združenia, cirkevné školy a schválené duchovné hnutia môžu menovať svojho zástupcu do FPR.
 4. 2 až 6 členov zvolených farským spoločenstvom (počet určí farár po dohode s volebnou komisiou).
 5. 2 až 6 členov menovaných farárom (tento počet nemôže prevýšiť počet zvolených).
 6. Predsedom FPR je vždy farár / administrátor (kánony 519, 536 CIC)

III.  Voľba členov FPR

§ 5

 1. Právo voliť má každý rímskokatolík, ktorý dosiahol 16. rok života a patrí do farnosti.
 2. Právo byť zvolený má každý rímskokatolík po dosiahnutí 18. roku života, patrí do farnosti a je ochotný plniť úlohy vyplývajúce z členstva vo FPR.
 3. Farár / administrátor má dbať na to, aby kandidáti boli zastúpení podľa možnosti zo všetkých vekových skupín veriacich.

§ 6

Volebný poriadok

 1. FPR je ustanovená na dobu 3 kalendárnych rokov.
 2. Farár / administrátor menuje 3 člennú volebnú komisiu a zároveň požiada jednotlivé inštitúcie vo farnosti o menovanie delegátov do FPR viď §4 bod 3.
 3. Kandidátov môže navrhnúť každý člen farnosti, ktorý má právo voliť. Písomné návrhy prijíma farár / administrátor a volebná komisia. Spoločne posúdia, či navrhnutí kandidáti spĺňajú podmienky členstva vo FPR a vyžiadajú ich súhlas s kandidatúrou
 4. Volebná komisia určí termín, miesto a spôsob konania volieb a zostaví kandidátku zo všetkých navrhnutých kandidátov.
 5. Zoznam kandidátov, termín a miesto konania volieb musí byť zverejnený pri nedeľných bohoslužbách v kostole najmenej 14 dní pred voľbami.
 6. Prípadné námietky voči kandidátom posúdi farár s volebnou komisiou.

§ 7

Priebeh volieb

 

 1. V deň volieb dostane každý oprávnený volič, ktorý má záujem voliť volebný lístok na ktorom označí vybratých kandidátov podľa počtu, ktorý má byť zvolený. Keď označí viac kandidátov, jeho hlas je neplatný.
 2. Spočítanie hlasov vykoná volebná komisia v deň volieb.
 3. Volebná komisia napíše protokol o priebehu volieb, ktorý obsahuje dátum a miesto konania volieb, počet odovzdaných platných volebných lístkov, menný zoznam kandidátov s počtom odovzdaných hlasov a podpisy členov volebnej komisie.
 4. Volebná komisia do 7 dní oznámi zvoleným kandidátom výsledky volieb.
 5. Členmi FPR sa stávajú kandidáti, ktorí dostali väčšinu hlasov a prijali mandát.
 6. Pri rovnosti hlasov volebná komisia mandát určí losom.
 7. Ak neprijme zvolený kandidát mandát, nahradí ho ďalší kandidát, ktorý získal pri hlasovaní najviac hlasov a súhlasí so zvolením. Ak je takých viac, mandát sa určí losom.
 8. Volebná komisia oboznámi farské spoločenstvo s výsledkami volieb do 14 dní od termínu konania volieb.

IV. Ustanovenie FPR

§ 8

 1. Do jedného mesiaca po voľbách zvolá predseda všetkých členov FPR na ustanovujúce zasadnutie.
 2. Na ustanovujúcom zasadaní predseda FPR odovzdá členom podpísané dekréty a vyžiada si od nich zloženie sľubu1
 3. Na ustanovujúcom zasadaní zvolí FPR zo svojich členov tajomníka.
 4. Určia sa sekcie a ich vedúci.
 5. Dátum ustanovenia FPR oznámi predseda do jedného mesiaca farskému spoločenstvu, dekanovi a Biskupskému úradu.

V. Spôsob práce

§ 9

Zasadanie FPR zvoláva a vedie predseda. Túto povinnosť môže v jednotlivých prípadoch preniesť na iného kňaza, člena FPR.

§ 10

Tajomník je zodpovedný za korešpondenciu FPR a zápisy zo zasadaní FPR.

§ 11

Plenárne zasadanie FPR sa koná raz v roku, zvoláva ho predseda, ktorý určuje program rokovania. Mimoriadne zasadnutie môže byť zvolené kedykoľvek z rozhodnutia predsedu alebo na požiadanie 1/3 členov FPR.

§ 12

FPR je schopná vyjadriť svoj názor, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak žiada väčšina prítomných tajné hlasovanie, treba to rešpektovať.

§ 13

Z každého zasadnutia FPR má byť urobený zápis. Obsahom zápisu je deň a miesto konania, výsledky hlasovaní, doslovné znenie uznesení, rozdelenie úloh a termín ich splnenia. Prezenčná listina je súčasťou zápisu zo zasadania. Zápisy sa archivujú na farskom úrade.

§ 14

FPR informuje veriacich o svojej činnosti na výveske v kostoloch farnosti.

VI. Ukončenie činnosti FPR

§ 15

 1. FPR končí svoju činnosť uplynutím jej funkčného obdobia.
 2. Preložením farára / administrátora FRP nezaniká, ale jej činnosť je pozastavená. Nový farár / administrátor je povinný do 3 mesiacov obnoviť jej činnosť.
 3. Ak sú závažné morálne dôvody je možné zbaviť člena FPR členstva v nej. Na uprázdnené miesto nastúpi náhradník podľa počtu získaných hlasov pri posledných voľbách.

+ Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup

Forma sľubu: „Ja M.M. po zvolení za člena FPR sľubujem, že sa budem v tejto službe vždy riadiť svojim svedomím a usilovať sa o dobro Katolíckej cirkvi tým, že budem hájiť záujmy svojej farnosti a pomáhať farárovi / administrátorovi podľa noriem Kódexu kánonického práva a podľa noriem partikulárneho práva BB diecézy. (rukou sa dotkne evanjeliára a povie): Tak mi Pán Boh pomáhaj i tieto sväté Evanjeliá.“ (Sľub podpíše)