Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov

Plne si uvedomujúc a chápajúc Vašu situáciu s významným obmedzením výkonu duchovnej služby a podpory veriacich rozhodnutím obmedziť konanie verejných bohoslužobných zhromaždení pre všetky Cirkvi, cirkevné spoločenstvá a denominácie na území Slovenskej republiky Vám chcem ozrejmiť aspekty tohto opatrenia. Z dôvodu poznatkov iných krajín a vývoja epidémie v rôznych regiónoch sveta pri vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID-19 u veľkého počtu obyvateľov, najmä skupín, u ktorých sa najviac pozoroval ťažký priebeh a úmrtnosť, je nevyhnutné pristúpiť na začiatku výskytu tohto ochorenia na území Slovenskej republiky ku takým opatreniam, aby sa mohlo, čo najviac ľudí vyhnúť styku s chorými ľuďmi. Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu s účinnosťou od 10.3.2020 zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy po dobu 14 kalendárnych dní. Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19  je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2), ktorá je pozorovaná v iných krajinách najmä Európskej únie.

Na základe výskytu ochorení COVID-19, ktoré boli laboratórne potvrdené Národným referenčným laboratóriom  pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva  Slovenskej republiky existuje vysoké riziko, že v súvislosti s konaním hromadných podujatí, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. Opatrenie zákazu hromadných opatrení je jedným z najefektívnejších opatrení na zabránenie vzniku epidémie a je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, v ťažkých prípadoch aj zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Svetová zdravotnícka organizácia dňa 30. 1. 2020 vyhlásila stav globálnej zdravotnej núdze. Za stav globálnej zdravotnej núdze označuje Svetová zdravotnícka organizácia situácie, či nákazy, ktoré sa môžu šíriť aj do iných krajín, tento typ udalosti si vyžaduje koordinovanú medzinárodnú spoluprácu a niekedy aj opatrenia, ktoré sú vysoko špecifické a vychádzajú z biologickej povahy a ciest šírenia vyvolávateľa.

Cieľom tohto dočasného opatrenia, ktorým sa okrem iných hromadných podujatí zakázali aj a iné bohoslužobné zhromaždenia za účasti veriacich je, že v prípade svätých omší ide o podujatia, na ktorých sa vo väčšom počte zhromažďujú osoby, ktoré sú koronavírusom najviac ohrozené, napríklad seniori, ľudia trpiaci rôznymi chronickými  ochoreniami a u ktorých je riziko nakazenia väčšie a následný priebeh ochorenia má zväčša ťažký priebeh  a štatisticky najčastejšie vedie k smrti.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom opatrení nariadených hlavným hygienikom Slovenskej republiky je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie ich prípadnému úmrtiu.

K usporadúvaniu ostatných cirkevných obradov Vám zasielame nasledovné usmernenie:

  • usporiadať iba tie obrady, ktoré nie je možné odložiť,
  • tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať obrady v exteriéroch,
  • obrady usporadúvať iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb,
  • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

Ak sa nevyhnutné obrady budú konať, je potrebné dodržiavať odstupy medzi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti  (vzdialenosť 1,5 metra), dodržiavať  respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu),  nepodávať si ruky,  vykonávať ich dezinfekciu. V priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), vykonávať  častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh,  predmetov, kľučiek a pod. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie s kalicha viacerými osobami ako jednou) a pod.

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať vydané nariadenie.

Napriek ťažkostiam, ktoré s týmto rozhodnutím sú pre výkon vášho povolania spojené , chcem vás ubezpečiť, že tento zákaz bude trvať iba počas nevyhnutne dlhého obdobia. Tiež vás chcem poprosiť a povzbudiť v tom, aby ste uprednostnili individuálne návštevy chorých, ktorí nie sú chorí alebo izolovaní z podozrenia alebo potvrdenia z infekcie alebo ochorenia COVID-19 a potrebujú duchovné sprevádzanie a spirituálnu podporu.

S úctou

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

(prevzaté zo stránky www.uvzsr.sk)