Ako získať odpustky v Jubilejnom roku Milosrdenstva?

Ako získať odpustky v Jubilejnom roku Milosrdenstva?

Čo sú odpustky?

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Odpustky dostane náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých. (Katechizmus Katolíckej Cirkvi, bod 1471)

Aby veriaci mohli zažiť a dosiahnuť odpustky raz denne, sú pozvaní splniť tieto podmienky:

I.  Úvodné ustanovenia

1. Mať úmysel získať a vykonať v predpísanom čase a stanoveným spôsobom prikázané odpustkové úkony v zhode zo znením udelenia.

2. Vylúčiť pripútanosť k akémukoľvek hriechu, aj všednému

II.  Zvyčajné podmienky k získaniu odpustkov

 1. Sviatosť pokánia (stav posväcujúcej milosti)
 2. Prijatie Eucharistie
 3. Modlitba za Svätého Otca a jeho úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi i celého sveta.

III. Odpustkový úkon:

 A) Všetci veriaci:

 1. Na znak hlbokej túžby po opravdivom obrátení uskutočniť krátku púť k Svätej bráne
 2. Reflexia nad Milosrdenstvom
 3. Vyznanie viery

B) Chorí, starí, opustení:

 1. prežívanie tohto okamihu skúšky (choroba, staroba, samota a opustenosť…)
  s vierou a s radostnou nádejou
 2. prijímajúc Eucharistiu ALEBO zúčastňujúc sa na svätej omši a spoločnej modlitbe
  aj prostredníctvom rôznych komunikačných prostriedkov“ (napr. TV Lux, Radio Lumen…), táto účasť je spojená s duchovným prijímaním

C) Veriaci, ktorý vykoná SKUTOK MILOSRDENSTVA, určite dosiahne odpustky svätého roku:

 1. Jeden alebo viac skutkov milosrdenstva

Skutky telesného milosrdenstva sú:
1. Dávať jesť hladným.
2. Dávať piť smädným.
3. Prichýliť pocestných.
4. Odievať nahých.
5. Navštevovať chorých.
6. Poskytovať pomoc väzňom.
7. Pochovávať mŕtvych.

Skutky duchovného milosrdenstva sú:
1. Napomínať hriešnikov.
2. Poúčať nevedomých.
3. Dobre radiť pochybujúcim.
4. Tešiť zarmútených.
5. Trpezlivo znášať krivdu.
6. Odpúšťať ubližujúcim.
7. Modliť sa za živých i mŕtvych.

D) Zomrelí:

 1. Obetovaním Svätej omše alebo modlitbou za zosnulých, aby ich milosrdná Otcova tvár oslobodila od každej stopy viny a aby ich pritiahla k sebe do blaženosti bez konca.

Spracované podľa:
(Spracované podľa Listu Svätého Otca Františka, ktorým sa udeľujú odpustky pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, Vatikán 1. septembra 2015 a podľa: P. Franz Xaver Sellemond SSS, OBNOVENÉ ODPUSTKY – Útěcha a pomoc zemřelým, In: http://www.farar.inky.sk/Resources/FranzXaverXellemond%20-%20ObnoveneOdpustky.pdf).