Narodiť sa z Ducha

Tento muž Nikodém (text Evanjelia nižšie), jeden z popredných medzi Židmi, vplyvný človek, cítil potrebu ísť za Ježišom. Išiel v noci, nútený konať s určitou opatrnosťou, keďže na tých, čo sa chodili zhovárať s Ježišom sa hľadelo cez prsty. Je to spravodlivý farizej, pretože nie všetci farizeji sú zlí, nie. Boli aj spravodliví farizeji.

Tento je spravodlivým farizejom. Pocítil nepokoj, pretože je to muž, ktorý čítal prorokov a vedel, že to, čo Ježiš robí, bolo ohlásené prorokmi. Cítil nepokoj a išiel sa porozprávať s Ježišom: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ“ – toto je do istej miery vyznanie. „Lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“ A tu zastane. Zastane pred slovami „tak teda“: ak toto hovorím, „tak teda…“!

A Ježiš odpovedal. Odpovedal tajomne, ako to on, Nikodém, nečakal. Odpovedal tým obrazom narodenia: „Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo“. A on, Nikodém, cíti zmätok, nerozumie a vezme Ježišovu odpoveď doslovne: „Ale ako sa môže človek narodiť, keď je už starý?“

Narodiť sa zhora, narodiť sa z Ducha. To je ten skok, ktorý Nikodémovo vyznanie musí urobiť a on nevie ako ho urobiť. Pretože Duch je nepredvídateľný. Definícia Ducha, ktorú tu Ježiš dáva, je zaujímavá: „Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha“, čiže je slobodný. Človek, ktorý sa nechá viesť z jednej strany na druhú Duchom Svätým: toto je sloboda Ducha. A kto takto koná, je človekom poslušným, a tu sa hovorí o poddajnosti voči Duchu Svätému.

Byť kresťanom nie je iba dodržiavať Božie prikázania: tie treba plniť, to je pravda; avšak ak zostaneš len pri tom, nie si dobrým kresťanom. Byť kresťanom znamená dovoliť, aby do teba vstúpil Duch a viedol ťa. Viedol ťa tam, kam chce on. V našom kresťanskom živote sa mnohokrát zastavíme ako Nikodém pred slovami „tak teda“, nevieme aký krok urobiť, nevieme ako ho spraviť alebo nemáme dôveru v Boha, aby sme tento krok urobili a dovolili vstúpiť Duchu. Znovu sa narodiť znamená nechať, aby Duch vstúpil do nás. A aby to bol Duch, kto ma vedie, a nie ja. A takto slobodný, s touto slobodou Ducha, čo nikdy nevieš, kam ťa privedie.

Apoštoli, ktorí boli vo Večeradle, keď prišiel Duch Svätý, vyšli kázať s tou odvahou, s tou smelosťou… Netušili, že by sa to mohlo udiať; a vykonali to, pretože ich viedol Duch. Kresťan sa nikdy nesmie zastaviť iba pri dodržiavaní Božích prikázaní: treba ich plniť, ale treba ísť ešte ďalej, k tomuto novému narodeniu, ktoré je narodením sa z Ducha, ktoré ti dá slobodu Ducha.

A toto je to, čo sa udialo v tejto kresťanskej komunite v Prvom čítaní, potom čo sa Ján a Peter vrátili z výsluchu, ktorý mali u kňazov. Išli za svojimi bratmi v tejto komunite a rozpovedali, čo im hovorili veľkňazi a starší. A komunitu, keď to počula, to všetkých spoločne trochu vyľakalo. A čo urobili? Modlili sa. Nezastavili sa pri pravidlách opatrnosti: „nie, teraz spravme takto, budeme mať väčší pokoj…“ Nie. Modlili sa. Aby to bol Duch, kto im povie, čo by mali robiť.

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 3, 1-8
Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva

Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“
Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“
Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“
Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.
Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.
Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“