O encyklike Laudato Si (článok z Lusku – časopis pre animátorov eRka)

O encyklike Laudato Si (Chválim Ťa, Pane)

Čo je encyklika?

Encyklika je pápežský list adresovaný biskupom, kňazom a veriacim na celom svete, teda celej katolíckej Cirkvi. Hoci pápež priamo rozosiela tento list katolíkom celého sveta, adresátom sú všetci ľudia dobrej vôle, teda nielen katolíci, ale každý, kto si chce tento dokument prečítať. Pápežské encykliky podávajú analýzy najvážnejších spoločenských otázok vo svetle evanjelia a tradície Cirkvi pre posilnenie viery všetkých veriacich. Preto sa tieto dokumenty venovali aj aktuálnym sociálnym, hospodárskym či politickým témam, ktoré v obdobiach ich písania rezonovali. Encykliky sú súčasťou dokumentov tzv. Sociálneho učenia katolíckej Cirkvi.

 

Aká encyklika je Laudato Si?

Napriek tomu, že už viacerí pápeži a biskupi vydali rôzne stanoviská k otázkam životného prostredia  v súvislosti s katolíckou vierou, toto je prvá sociálna encyklika katolíckej Cirkvi, ktorá sa priamo a špecificky zameriava na starostlivosť o životné prostredie a environmentálnu spravodlivosť. Laudato Si´ dopĺňa, čo hovorí Katechizmus katolíckej Cirkvi: že je našou zodpovednosťou, ako dobrých správcov stvorenstva, starať sa o náš svet a „nekradnúť“ zdroje budúcim generáciám. Táto encyklika sa považuje za súčasť Sociálneho učenia katolíckej Cirkvi.

 

O čom je táto encyklika pápeža Františka?

V encyklike Laudato Si´ – o starostlivosti o spoločný dom, pápež nabáda spoločnosť, aby sa odklonila od mýtu o dlhotrvajúcom raste na úkor zdrojov našej planéty a volá nás rozpoznať, že rozvoj, ktorý nerešpektuje Zem, je nehospodárny. Nehovorí o tom, ako musíme žiť, skôr pozýva k otvorenému spoločenskému dialógu o tom, ako najlepšie prekonať globálne problémy, ktorým čelíme. Jedným z nich je aj klimatická zmena a Svätý Otec vyzýva k postoju zdola-nahor, ktorý do centra nášho spôsobu života stavia starostlivosť o tých najchudobnejších.

Encyklika pápeža Františka zdôrazňuje súvis medzi degradáciou životného prostredia a chudobou, súvis medzi láskou k stvoreniu a znižovaním chudoby a vzájomné prepojenie ľudskej dôstojnosti, ľudského rozvoja a ekológie človeka.

 

Čo je ekológia človeka?

Toto slovné spojenie vychádza z kombinácie pojmov ľudský rozvoj a starostlivosť o životné prostredie. Predostiera sa tu celostný pohľad na rast životnej úrovne a zároveň na ochranu životného prostredia, pričom si treba uvedomiť, že prvé nebude existovať bez druhého.

 

Ako sa pápež vo svojej encyklike venuje klimatickej zmene?

Pápež František v encyklike Laudato Si´ otvorene hovorí o devastačných následkoch klimatických zmien prejavujúcich sa na ľuďoch i na planéte. Tvrdí, že klimatická zmena je reálna a urgentná hrozba a je potrebné sa s ňou popasovať. Klímu opísal ako „spoločné dobro, patriace všetkým a mienené pre všetkých“.

Nie je to prvýkrát, čo pápež František hovoril o klimatickej zmene. Počas svojej návštevy Filipín na začiatku tohto roku sa ho novinári pýtali, či si myslí, že za klimatické zmeny je zodpovedné ľudstvo. Vtedy odpovedal: „Neviem, či je to všetko iba ľudská chyba, ale väčšinou áno. Pri väčšine prípadov je to človek, ktorý kontinuálne pošliapava prírodu.“

Povahou sa pápežská encyklika Laudato Si´ zameriava na širšie problémy ľudského rozvoja a spravovanie Božieho stvorenia. Zdôrazňuje najväčšie hrozby, ktorým dnes čelí ľudská spoločnosť: klimatická zmena, rastúca globálna nerovnosť a ničenie prírody.

 

Hovorí pápež František aj o klimatickej vede?

Počas prípravy tejto encykliky sa pápež František zapojil aj do dialógu s vedcami a vedeckými názormi a veľmi jasne hovorí, že klimatická zmena je reálna a urgentná. Pápežská akadémia vied, ktorej členovia radili pápežovi v otázkach vedy, vlani potvrdila to, na čom sa už väčšina vedcov zhodla, že teplota našej planéty stúpa bezprecedentnou rýchlosťou najmä kvôli ľudskej činnosti a spaľovaniu fosílnych palív. Tieto vedecké otázky, akokoľvek sú relevantné, však nie sú hlavným bodom encykliky. Predstavuje skôr teologický a morálny prístup k environmentálnym dilemám, ktoré ohrozujú ľudský rozvoj. Vedecký pohľad je doplnený životnou skúsenosťou kresťanských komunít po celom svete. Zo sociálneho učenia cirkvi je to známe ako „pozorovanie“ znamení čias. To, čo pozorujeme je následne analyzované vo svetle evanjelia a tradície cirkvi, pretože encyklika nie je vedecký dokument, ale dokument založený na viere. Ako povedal Ján Pavol II.: „Ekologická kríza je morálnym problémom“ a všetci muži a ženy majú povinnosť prispieť k obnove zdravého životného prostredia.

 

Prečo je encyklika dôležitá?

Láska a starostlivosť o stvorenie sú základnými dimenziami našej viery. Sociálna encyklika o ľudskom rozvoji a životnom prostredí, akou je Laudato Si´, pomáha veriacim katolíkom upriamiť sa, reflektovať a odpovedať na environmentálne výzvy, ktorým dnes čelí náš svet. Pomáha nám zodpovedať si zložité otázky: Milujeme svojich blížnych v núdzi tým, že sa s nimi delíme o bohatstvo, a zároveň milujeme našu Zem podporovaním udržateľnosti? Akým spôsobom podporujeme hospodársky rast a rešpektujeme pri tom spoločné dobro?

V septembri tohto roku sa na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku stretnú svetoví lídri, aby prejednali nové Ciele udržateľného rozvoja, ktoré určia smerovanie a rozvojové ciele pre nasledujúcich 15 rokov. Pápež František prednesie na tomto stretnutí svoj prejav. V decembri sa medzinárodní lídri stretnú aj na samite v Paríži, ktorého cieľom je celosvetová dohodu o klimatických otázkach. Na oboch stretnutiach budú medzinárodní zákonodarcovia robiť zásadné rozhodnutia o rozvoji a životnom prostredí, ktoré môžu mať vplyv na životy miliónov ľudí, najmä našich bratov a sestier žijúcich v najchudobnejších krajinách. V tomto kontexte nemohlo byť načasovanie pápežovej encykliky vhodnejšie.

 

Čo môžem urobiť ja v boji proti klimatickým zmenám?

Čeliť klimatickým zmenám je súčasťou našej povinnosti ako kresťanov milovať a starať sa o Božie stvorenie; je to dôležitá dimenzia nášho povolania spravovať a podmaniť si Zem. Naši bratia a sestry sú po celom svete tlačení do väčšej biedy a chudoby aj kvôli zmene klímy. Viera nás má pohýnať k tomu, aby sme v solidarite otvorene hovorili o týchto problémoch. Existuje mnoho spôsobov ako prispieť k boju proti klimatickým zmenám, či už na individuálnej alebo celospoločenskej úrovni. Jedným spôsobom sú kampane v mene týchto hodnôt a cieľov. Dôležité je však v praktickom živote konať tak, aby sme prispievali k ochrane životného prostredia a stavali sa zodpovedne voči stvoreniu vo všetkých životných situáciách.

 

Čo znamená encyklika pre katolícke spoločenstvo?

Ako pri všetkých dokumentoch učenia cirkvi, katolíci majú osobitnú zodpovednosť zaoberať sa  a uvažovať nad posolstvom encykliky ako i hľadať spôsoby ako ju uviesť do vlastného života. Tým, že sa v jednom dokumente zhŕňajú hlavné argumenty viery pre lásku k stvorenstvu a prináša sa nový a osviežujúci pohľad na ne, by encyklika pápeža Františka Laudato Si´ mohla motivovať katolícke komunity, aby podporovali environmentálnu spravodlivosť novým bezprecedentným spôsobom.

 

O posolstve Svätého Otca budeme spolu uvažovať aj v ďalšom ročníku Dobrej noviny, kde sme si zvolili tému Voda je život, Budeme rozmýšľať o dostupnosti vody a jej význame pre ľudí v regióne Turkana v Keni, ktorým pomáhame cez Dobrú novinu. Pozývame vás na zapojenie sa do jej 21. ročníka, koncom septembra budeme posielať oficiálne pozvanie zodpovedným osobám vo farnostiach.

 

 

Zdroj: http://www.cafod.org.uk/News/UK-news/pope-francis-first-encyclical
spracovali Daniel Fiala a Maroš Čaučík