Panna pred pôrodom, pri pôrode i po pôrode

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.

„Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

OD 4. STOROČIA CIRKEV VÝSLOVNE VERÍ, ŽE MÁRIA ZOSTALA VŽDY PANNOU.

Dogma o večitom panenstve Márie: Preblahoslavená Panna Mária bola a ostala pannou pred pôrodom, pri pôrode a po pôrode. Mária bez porušenia panenstva počala a porodila a zostala naveky pannou.

Túto Dogmu obsahujú vyznania viery, všeobecné učenie Cirkvi a IV. lateránsky snem.

1. Panna pred pôrodom: Boh poslal anjela k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. Syna Božie Mária počala ako panna, bez akéhokoľvek telesného porušenia pannenstva, teda nadprirodzeným spôsobom, len z vôle všemohúceho Boha, ktorý stvoriteľským úkonom utvoril ľudskú prirodzenosť Ježiša v lone panenskej Matky.

Sväté Písmo: prorok Izaiáš: “Hľa, panna počne a porodí Syna a dá mu meno Emanuel” (Iz 7, 14);

Tradícia: Od najstarších dôb stále a výslovne vyznávajú túto dogmu. Svätý Tomáš: Dôstojnosti nebeského Otca bolo primerané, aby mu nik nebol akoby prirovnaný, že by bol ľudským otcom Syna Božieho podľa tela.

Panenské počatie je Božie dielo, ktoré prevyšuje každé ľudské chápanie a každú ľudskú možnosť. To čo sa v nej počalo je z Ducha Svätého. Cirkev tu vidí naplnenie Božieho prisľúbenia: “Hľa, panna počne a porodí Syna a dá mu meno Emanuel” (Iz 7, 14);

2. Panna pri pôrode: Neporušená panenskosť Bohorodičky pri samom pôrode.

Sväté Písmo: “Hľa, panna počne a porodí Syna a dá mu meno Emanuel” (Iz 7, 14);

Tradícia: Sv. Hieronym poznamenáva, že Mária nepotrebovala pri pôrode pomoc ako iné matky. Sv. Augustín hovorí o tom, že o Márii neplatí výrok: “v bolesti budeš rodiť deti.” Sv. Tomáš hovorí, že Kristus prišiel na svet odstrániť našu porušenosť. Je primerané, aby pri svojom príchode neporušil telesné panenstvo svojej matky.

Pôrodné bolesti – následok Dedičného hriechu a značia poruchu. Ježiš Kristus je vylúčený spod Dedičného hriechu – a preto aj Mária bola Nepoškvrnená.

Panenské porodenie – mimoriadnym spôsobom – pôrod bez bolesti;

3. Panna i po pôrode: Neporušená panenskosť Bohorodičky i po pôrode – vždy.

Sväté Písmo: otcovia poukazujú na slová Písma pri zvestovaní: “Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám? (Lk 1, 34) Podľa všeobecnej mienky teológov sa z týchto slov odvodzuje sľub večitej čistoty, ktorý po zasnúbení urobili Mária a Jozef.

Tradícia: Sv. Tomáš: patrí sa, aby Kristus dokonalý jednorodený Syn Boha Otca, bol aj jednorodeným Synom Márie, ako jediný a dokonalý plod jej života.

PÁN JEŽIŠ JE JEDINÝ SYN MÁRIIN – jej duchovné materstvo sa rozprestiera na všetkých ľudí – HĽA TVOJ SYN. HĽA TVOJA MATKA.

Námietky:

a) Evanjelista Matúš napísal: “Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.” Jozef, keď sa dozvedel, že Mária je tehotná, zosmutnel a zamýšľal ju potajomky prepustiť. Vo sne sa mu však zjavil Pánov anjel a povedal mu o Božom pláne a skutočnosti, ktorá nastala v súvislosti s Máriou.

Z toho nepoznal ju, však nevyplýva, že potom s ňou nažíval. Matúš tu zdôrazňuje panenské počatie a narodenie.

b) Evanjelisti nazývajú Pána Ježiša prvorodeným synom Márie. Z toho však nenasleduje, že mala viacej detí. Prvorodenosť sa zdôrazňovala hlavne kvôli tomu, lebo z neho plynulo viacero výsad.

c) Sväté Písmo spomína bratov a sestry Pána Ježiša: “Prišla za ním jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať. Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť.“

„Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?”

“Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom.”

Je isté, že v oriente sa bratia a sestry nazývali aj príbuzný. Podľa zvyku východných rečí ich Sväté Písmo nazýva bratmi a sestrami.

Cirkev vždy chápala tieto miesta tak, že neoznačujú ďalšie deti Panny Márie. Ide o synov a dcéry príbuznej matky Márie.

MATERSTVO A VEČITÉ PANENSTVO PANNY MÁRIE – VYCHÁDZA TO Z AKCEPTOVANIA DEJÍN SPÁSY A KONČÍ TO VLASTNE PRI OSOBNEJ VIERE KAŽDÉHO ČLOVEKA.

DOGMU O VEČITOM PANENSTVE MÁRIE PRIJÍMAME S VIEROU VZHĽADOM NA AUTORITU SAMÉHO PÁNA BOHA. AMEN.

Významný vedec raz pomiešal jemné kovové piliny s pieskom a povedal svojim žiakom, aby z nich urobili dve kôpky – piliny zo železa zvlášť a piesok zvlášť. Žiaci mali na túto úlohu pohotovú odpoveď: “To nie je možné! To nikto nedokáže!” Mýlite sa. Profesor zobral do ruky magnet a kovové piliny naskákali na magnet a na stole ostali iba jemné zrnká piesku. Obyčajný magnet dokáže urobiť to, čo v tejto veci nedokáže urobiť človek. Pamätajte si: Bohu je všetko možné!?

Napríklad aj toto:

Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: – Naším otcom je Abrahám! – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov.

Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: „Učiteľ, napomeň svojich učeníkov!“ Ježiš odvetil: „Hovorím vám: Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene.“

Boh mohol ponechať Máriu ako slobodnú mamičku. Mohol, ale dal jej aj svojmu Synovi Jozefa, silného muža a ochrancu. Boh môže vzbudiť deti aj z kameňov a aj kamene môžu kričať ľudským hlasom. Traja mládenci boli hodení do ohnivej peci – Boh poslal svojho anjela a oheň sa ich nedotkol. Ježil mal poruke len päť chlebov a dve ryby a koľkí sa najedli.

BOHU JE VŠETKO MOŽNÉ. NÁM NIE.

Nemám dôvod, aby som z pochybnil Dogmu o večitom panenstve Márie. Prijímam s vierou toto učenie Cirkvi.

Mária z Jozefom majú môj obdiv. Neviem si ani len predstaviť, ako by som ja zvládol úlohu Jozefa. Ako dobre, že Jozef bol taký, aký bol. Voči Márii mal určite rešpekt a kto by ho nemal. Mária bola stále v milosti posväcujúcej a aj Jozef sa s milosťou posväcujúcou usiloval naplniť Boží plán vo svojom živote.

Prevzaté z: http://www.farnostprievaly.6f.sk/w/slovo-na-dnes/panenstvo-marie-pred-porodom-pri-porode-a-po-porode