Štatistické údaje Farnosti Detvianska Huta za rok 2016

Počet obyvateľov farnosti:      1.238
Počet katolíkov:                        1.223

Sviatosť krstu: 16 (9 chlapcov a 7 dievčat)
z toho 12 detí (75 %) z usporiadaného sviatostného manželstva.

Sviatosť Eucharistie: vo farnosti bolo slávených okolo 450 sv. omší,
pri ktorých bolo rozdaných cca  30.000 sv. prijímaní.
K prvému sv. prijímaniu pristúpilo v tomto roku 11 detí (6 chlapcov a 5 dievčat).

Sviatosť birmovania:   v tomto roku generálny vikár Mons. Branislav Koppal
vyslúžil sviatosť birmovania 28 birmovancom (15 mužov a 13 žien)

Sviatosť manželstva: 12 párov si vyslúžilo sviatosť manželstva
(z toho 11 manželstiev katolíkov, 1 manželstvo katolíka s nepokrsteným).

Pohreb: 28 pohrebov (16 mužov a 12 žien)
z toho iba 16 (57,2 %) zaopatrených, teda sviatostne pripravených na smrť.

Farská ekonomická rada má 7 členov. Farskú pastoračnú radu je potrebné zvoliť.

Pravidelné aktuality, farské oznamy sú zverejňované na farskej webovej stránke www.detvianskahuta.fara.sk