Desiatky – dávať ich alebo už nie?

Tento dobrý zvyk – dávať desiatky – je na ústupe. Prečo?
Mnohí rozmýšľajú nad tým: Čo ten kňaz urobí, keď mu dám tie peniaze?Mali by sme však vedieť, že tých 10% z mesačného príjmu, ktoré dávame nie je pre kňaza. On ich nemôže minúť pre svoje osobné potreby! Kňaz má príjem z tých peňazí, ktoré dávate na omšové úmysly. Desiatky slúžia na budovanie Cirkvi. Nieje to čnosť Novozákonná, ale je to Starozákonná čnosť.

V knihe proroka Malachiáša v 3. kap, 8 až 12 verši čítame: Obráťte sa ku mne a obrátim sa k vám, hovorí Pán zástupov. Spytujete sa: „V čom sa máme obrátiť?“

Môže človek ukracovať Boha? Lebo vy ma ukracujete. Spytujete sa však: „V čomže ťa ukracujeme?“ V desiatku a poplatkoch. Kliatba vás zasiahla, lebo ma ukracujete vy, celý národ. Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome a týmto ma vyskúšajte – hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť. A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný – hovorí Pán zástupov. I budú vás blahoslaviť všetky národy, lebo vy budete bohumilá krajina – hovorí Pán zástupov.

A príkazy, ktoré dal Pán Mojžišovi na Sinaji pre Izraelitov:

Všetky desiatky z pôdy, z obilia zeme i z ovocia stromov, sú Pánovým majetkom. Sú zasvätené Pánovi. Kto by chcel vykúpiť nejakú časť zo svojich desiatkov, musí pridať pätinu ceny. Všetky desiatky hovädzieho dobytka, oviec a kôz zo všetkého, čo prejde pod pastierskou palicou, každé desiate je zasvätené Pánovi. Pritom sa nebude hľadieť na to, či je to dobré alebo zlé. Ani sa nesmie zamieňať. A keby sa predsa zamenilo, tak ono i to, za ktoré sa zamenilo, pripadne svätyni a nemožno to vykúpiť!“

BOH OTEC NÁM HOVORÍ, ŽE DESIATOK (10%) PATRÍ MNE. LEBO ČOKOĽVEK MÁTE JE DAR ODO MŇA. A VĎAKA TOMU, ŽE MA PÁN ŽIVÍ SVOJIMI DARMI, ZA TO MU CHCEM SVOJIM DESIATKOM POĎAKOVAŤ A CHVÁLIŤ HO.

Aký je Ježišov postoj k desiatkom? Počúvajme, čo hovorí Ježiš:

Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ (Lk 6, 38)

Apoštol Pavol oceňuje tých, ktorí mu pomáhajú:

Veď aj vy, Filipania, viete, že keď som začal hlásať evanjelium po svojom odchode z Macedónska, ani jedna cirkev nemala účasť na mojich výdavkoch a príjmoch, iba vy sami. Veď aj do Solúna ste mi raz aj druhý raz poslali, čo som potreboval. Nie že by som túžil po daroch, ale túžim po ovocí, ktoré sa rozmnoží vo váš prospech. Dostal som všetko a mám hojnosť. Som zahrnutý darmi, čo ste poslali po Epafroditovi; sú ľúbeznou vôňou, príjemnou obetou, milou Bohu. Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen. (Flp 4, 15 – 20)

A aká bude budúcnosť spravodlivého muža? Žalm 37, 25 – 26:

Bol som mladík, teraz som starec, a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený, ani jeho deti žobrať o chlieb. Pretože sa ustavične zľutúva a požičiava, na jeho potomstve požehnanie spočinie.

Spravodlivý človek nikdy nebude opustený. Jeho deti nebudú musieť žobrať. A jeho deti sa stanú požehnaním pre svojich rodičov. Je to vidieť v mnohých rodinách. Ak rodičia, rodiny žijú podľa toho, čo im hovorí Cirkev, vedú krásny život.

Mnohí zarobia veľa peňazí, ale neprispievajú na Cirkev – z toho nič nieje. Posudzujú Cirkev a majú tvrdý postoj voči nej. A aby dali niečo do Cirkvi, tak to v žiadnom prípade! A keď ich deti vyrastú tak spreneveria, rozhádžu všetky tie ich peniaze. Čokoľvek rodičia teraz zhromaždia, tak deti sú schopné za niekoľko rokov všetko premárniť.

DESIATKY SA POUŽÍVAJÚ NA BUDOVANIE CIRKVI. VAŠE DESIATKY PATRIA FARNOSTI V KTOREJ ŽIJETE.

Ak máte trošku, čo len trošku, tak urobte stým niečo dobrého. Všetky tieto veci môžu fungovať len v láske a skrze lásku. Ľudský rozum tieto veci nepochopí. Poznám ľudí, ktorí z minimálnych príjmov, ktoré pravidelne dostávajú prispievajú na potreby Cirkvi. A robia to z lásky k Bohu. Títo ľudia, ale o tom nerozprávajú.

Rôznymi spôsobmi prichádzajú na svet milosti a keď sme ochotní uvoľniť svoju ruku tak ako Zachej od svojho konára na strome, tak okamžite dostávame milosti.

Ľudia pomáhajú Cirkvi rôznymi spôsobmi a nikdy neľutujú, čo robia pre svoju Cirkev. Bohu vďaka.

POMÁHAJTE KŇAZOM, REHOĽNÝM OSOBÁM VO SVOJICH FARNOSTIACH.

Vďaka Bohu v každej farnosti, kde som do teraz pôsobil som spoznal ľudí ochotných pomáhať aj finančne, teda potreby v prospech farnosti im neboli cudzie. Niektorí sa dokonca postarali aj o moje osobné potreby a prispeli mi na ne s láskou. Ako apoštol Pavol, tak isto aj ja oceňujem tých, ktorí mi pomáhajú. Osobitne ďakujem Bohu za týchto ľudí a prosím o milosti pre ich život.

A čo kňazi vo farnostiach. Majú dávať desiatky? Vo všetkom máme byť príkladom. Je chybou, keď sa kňaz vo farnosti naučí len brať, ale nedávať. A potom sa ani nečudujme, že má stále málo a stále hovorí farníkom, že málo prispievajú pre farnosť. Desiatky a iné milodary, ktoré dávate pre potreby farnosti sú v rukách kňazov, ktorí spravujú jednotlivé farnosti. Preto sa modlite za svojich kňazov, aby neprepadli chamtivosti alebo prílišnému pohodliu. Všetci sme slabí ľudia a ako sa hovorí “peniaze vládnu svetom.” Koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Ak začnú ovládať srdce človeka, teda aj srdce kňaza, spôsobuje to nemalé problémy v rodinách a vo farnostiach. Modlite sa za svojich kňazov a pomáhajte im vo všetkých oblastiach. A ak vidíte nejaký problém ohľadom financií, skúste sa s nimi porozprávať medzi štyrmi očami. Nepotupujte a neohovárajte ich na verejnosti, skôr sa za nich modlite a dajte za nich odslúžiť sväté omše. Milujme svoju Cirkev. Cíťme, že ona nám patrí a že my sme jej deti. Kým sme s Cirkvou budeme šťastní.

Je správne, keď rodičia učia deti prispievať na potreby farnosti. Akým spôsobom. V nedeľu pred svätou omšou im dajú do rúk peniaze a povedia im, aby ich vložili do pokladničky v kostole. A môžu im to aj vysvetliť. Všetko čo máme, vlastníme je darom od Pána. A táto časť peňazí – desiatok – patrí Bohu. Nikdy na to nezabudnite. Nás to tak rodičia učili.

Dávať desiatky je určite dobrý zvyk. Pán Ježiš videl tých, ktorí v chráme do pokladnice dávali svoje príspevky pre potreby chrámu. Vyjadril sa o nich, že dávajú zo svojho nadbytku, avšak bol milo prekvapený zo ženy, ktorá dala posledné peniaze, ktoré mala – celé svoje živobytie. Vyzdvihol jej lásku a dôveru v Božiu starostlivosť. Čo máme robiť my? Plniť Božiu vôľu a počúvať našu Cirkev. Amen.

Ak budete robiť niečo dobré pre Cirkev, vaše meno sa bude spomínať v nebi a vy o tom nebudete ani vedieť. Spoznáte to až vtedy, keď tam prídete. Hľadajme najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné sa nám pridá. Dôverujme týmto slovám. Boh sa o nás skutočne stará a miluje nás.

Jaroslav Máčovský