Detský čin pomoci 2015 v našej farnosti

V októbri sme sa v našej farnosti zapojili do Detského činu pomoci, ktoré organizuje eRko – HKSD a motivovali sme deti k skutkom nezištnej pomoci počas celého októbra heslom Pošlime balíček pomoci.Stretávanie sa detských skupín na tému milosrdenstvo vyvrcholilo do veľkej akcie. Deti v spolupráci s celou farnosťou v rámci kampane vytvorili 12 balíčkov (192,80 kg) s trvanlivými potravinami, školskými či hygienickými potrebami, oblečením a obuvou pre núdzne rodiny z rôznych regiónov Slovenska. Túto akciu uskutočnilo eRko v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou, ktorej terénni pracovníci identifikovali adresátov pomoci a pomohli s distribúciou balíčkov od detí. Deti do balíkov okrem praktických vecí zabalili aj svoj list, kresbu či milý odkaz, ktorým chceli adresovanej rodine vyjadriť spolupatričnosť a duchovnú blízkosť. Na mnohých miestach zorganizovali členovia a sympatizanti eRka väčšie zbierky potravín v kostoloch a okrem zadelených núdznych rodín potraviny venovali aj iným organizáciám, či charite v ich meste.

Počas októbra vyzvalo eRko svojich členov a sympatizantov i k šíreniu úcty voči utečencom a migrantom a k modlitbe za nich.

Sprievodnou akciou Detského činu pomoci bolo aj zbieranie plastových vrchnáčikov. Vrchnáčiky zo zberných miest, ktorými je napríklad aj obchodná sieť DM Drogerie markt, neskôr využívajú firmy, ktoré finančne prispievajú na zdravotnú pomoc pre deti s vážnymi zdravotnými problémami. Viac o celoslovenskej akcii: http://erko.sk/zaslali-sme-viac-ako-tri-tony-balickov-pomoci-rodinam-v-nudzi/.