Ozajstného kresťana poznať po ovocí

Evanjelium 5. veľkonočnej nedele o pravom viniči nám predstavuje Ježiša pri Poslednej večeri, vo chvíli, keď vie, že smrť je už blízko. Nadišla jeho „hodina“. Je naposledy so svojimi učeníkmi, a tak chce, aby sa im do pamäti dobre vryla jedna základná pravda: aj keď nebude viac fyzicky medzi nimi, budú môcť zostať zjednotení s ním novým spôsobom, a takto priniesť veľa ovocia. Všetci môžeme byť s Ježišom zjednotení novým spôsobom. A aký je to spôsob? Ak by naopak niekto stratil túto jednotu s ním, toto spoločenstvo s ním, stal by sa neplodným, ba dokonca škodlivým pre spoločenstvo. Aký je ten nový spôsob? Na vyjadrenie tejto skutočnosti Ježiš používa obraz viniča a ratolestí a hovorí takto: «Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti» (Jn 15,4-5). A týmto obrazom nás učí, ako zostať v ňom, byť s ním zjednotení i keď nebude fyzicky prítomný.

Ježiš je vinič, a cez neho – tak ako miazga v strome – prichádza k ratolestiam samotná láska Boha, Duch Svätý. Hľa: my sme ratolesti, a cez toto podobenstvo nám Ježiš chce dať porozumieť dôležitosť toho, aby sme s ním zostali zjednotení. Ratolesti nie sú sebestačné, ale úplne závisia od viniča, v ktorom sa nachádza zdroj ich života. Tak je to aj s nami kresťanmi. Vštepení krstom do Krista sme od neho zdarma prijali dar nového života a môžeme zostať v životodarnom spoločenstve s Kristom. Potrebné je udržiavať si vernosť krstu a rásť v priateľstve s Pánom
– prostredníctvom modlitby – každodennej modlitby –,
– načúvania a poslušnosti jeho slovu, čítania evanjelia,
– účasti na sviatostiach, osobitne na Eucharistii a na sviatosti zmierenia.

Ak je niekto vnútorne zjednotený s Ježišom, požíva dary Ducha Svätého, ktorými – ako hovorí sv. Pavol – sú «láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť» (Gal 5,22). Toto sú dary, ktoré sa nám dostavujú, ak zostávame zjednotení s Ježišom. A v dôsledku toho človek, ktorý je takto zjednotený, prináša mnoho dobra pre blížneho a pre spoločnosť, je kresťanom. Z týchto postojov sa totiž rozpoznáva, či je niekto opravdivým kresťanom, tak ako sa po ovocí rozpoznáva strom. Ovocie tejto hlbokej jednoty s Ježišom je úžasné: celá naša osoba sa premieňa milosťou Ducha: duša, rozum, vôľa, city, a aj telo, pretože sme jednotou ducha a tela. Dostávame nový spôsob bytia, Kristov život sa stáva naším: môžeme uvažovať ako on, konať ako on, vidieť svet a veci Ježišovými očami. V dôsledku toho môžeme milovať našich bratov, počnúc tými najchudobnejšími a najviac trpiacimi, tak ako to robil on, a milovať ich s jeho srdcom, a tak prinášať svetu ovocie dobra, lásky a pokoja.

Každý z nás je ratolesťou jediného viniča. A všetci spolu sme povolaní prinášať ovocie tejto spoločnej príslušnosti ku Kristovi a k Cirkvi. Zverme sa do príhovoru Panny Márie, aby sme mohli byť živými ratolesťami v Cirkvi a dosvedčovať dôsledne našu vieru – v ozajstnej zhode života a zmýšľania, života a viery – vedomí si toho, že všetci, podľa našich osobitných povolaní, sa podieľame na jedinom spásnom poslaní Krista.“

pápež František, 3/5/2015, Raduj sa nebies Kráľovná