Modlitba ruženca a ako získať odpustky

Modlitba ruženca

Ruženec sa opiera o evanjelium a jeho stredobodom je tajomstvo vtelenia a ľudského vykúpenia. Preto je to vonkoncom kristologická modlitba. Veď najvlastnejšia zložka ruženca – Litániové opakovanie anjelského pozdravenia Zdravas‘ Mária – premieňa sa na neprestajnú Kristovu chválu. Na Krista ako na najvyššiu métu sa vzťahuje anjelovo posolstvo a pozdrav Krtiteľovej matky: Požehnaný plod tvojho života. (bl. Pavol VI., apoštolská exhortácia o Mariánskom kulte).

„Ruženec je mojou každodennou a milovanou modlitbou. A musím povedať, že je modlitbou zázračnou, zázračnou v svojej jednoduchosti a vo svojej hĺbke(…). V tejto modlitbe mnohokrát opakujeme tie isté slová, ale sú to slová, ktoré Panna Mária počula od Archanjela a od svojej príbuznej Alžbety. S týmito slovami sa spája celá Cirkev. V tom istom čase môže naše srdce obsiahnuť v desiatku ruženca všetky činy, ktoré predstavujú život jednotlivca, rodiny, vlasti, Cirkvi a ľudstva, osobné udalosti i  blížneho a osobitným spôsobom tých, ktorí nám ležia na srdci. Takto jednoduchá ružencová modlitba pulzuje rytmom ľudského života“. (sv. Ján Pavol II.)

Ako získať úplné odpustky

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:
1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov,
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
(Enchiridion indulgentiarum, conc. 17)

Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď(krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.

Rozdelenie tajomstiev počas týždňa podľa usmernenia sv. Jána Pavla II.

Modlitba tajomstiev sa počas týždňa delí takto:
radostné – pondelok a sobota,
svetla – štvrtok,
bolestné – utorok a piatok,
slávnostné – streda a nedeľa.