Pápežský list pre ROK VIERY

Benedikt XVI: vydáva pre „ROK VIERY“ pápežský list dôležitého obsahu nazvaný „Motu proprio“. V ňom oznámil hlavné body „Roku viery“ s názvom „Porta fidei“ (Brána viery) a vysvetlil jeho ciele a ťažiská. V príprave na oslavy 50. výročia otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu (11.10.1962) si majú katolíci v tomto Roku viery prehĺbiť znalosti o viere a svedčiť o nej vo verejnom vystupovaní.

V 18 – stránkovom apoštolskom liste sa uvádza: „Základom má byť Katechizmus Katolíckej cirkvi, ktorý zakotvuje katolícku náuku na základe Druhého vatikánskeho koncilu (1962-65). Okrem toho sa má posilniť slávenie liturgie a svedectvo života katolíkov má prispievať k väčšej vierohodnosti,“

„V každom veriacom sa má vzbudiť túžba vyznávať svoju vieru úplne a s novým presvedčením.“

Svätý Otec v liste ohlásil aj materiál Kongregácie pre náuku viery, ktorý má podľa vatikánskeho hovorcu pátra Federica Lombardiho vyjsť ešte tento rok:
Bude obsahovať usmernenia, ako možno tento „Rok viery“ prežívať „čo najúčinnejším a najvhodnejším spôsobom v službe viery a evanjelizácie“.

Zdroj: http://gloria.tv/?media=206311