Z Veľkonočnej homílie biskupa Melitona Sardského

Chválospev na Krista

Chápte, milovaní: veľkonočné tajomstvo je nové i staré, večné i časné, porušiteľné i neporušiteľné, smrteľné i nesmrteľné.
Staré je podľa Zákona, nové podľa Slova; časné je v predobraze, večné v milosti; porušiteľné je v obetovaní baránka, neporušiteľné v Pánovom živote; smrteľné je v jeho pochovaní do zeme, nesmrteľné v jeho zmŕtvychvstaní.
Zákon je starý, ale Slovo nové; predobraz je časný, milosť večná; baránok je porušiteľný, Pán neporušiteľný; on sa obetoval ako baránok, vstal z mŕtvych ako Boh.
Lebo „ako baránok bol vedený na zabitie“, a pritom nebol baránkom, a „ako ovca, ktorá onemie“, a nebol ani ovcou. Predobraz sa pominul a zjavila sa skutočnosť: namiesto baránka Boh a namiesto ovce človek, ale v človeku Kristus, ktorý v sebe zahrnuje všetko.
A tak obetovanie baránka, slávenie Veľkej noci a čítanie Zákona mali za cieľ Krista Ježiša, kvôli ktorému sa všetko dialo v Starom zákone, tým viac potom v novom poriadku.
Zákon sa stal Slovom a Starý sa stal novým, (ale obidva vyšli zo Siona a Jeruzalema), príkaz sa zmenil na milosť a predobraz na skutočnosť, baránok na Syna, ovca na človeka a človek na Boha.
Pán, hoci bol Bohom, obliekol si človeka, trpel za trpiacich, bol uväznený za zajatca, odsúdený za vinníka, pochovaný za pochovaného, no vstal z mŕtvych a zvolal mohutným hlasom: „Ktože ma môže odsúdiť? Nech pristúpi ku mne!“ Ja som odsúdeného oslobodil, mŕtveho oživil, pochovaného vzkriesil. Kto sa môže prieť so mnou? Hovorí: Ja som Kristus, ja som zničil smrť, ja som zvíťazil nad nepriateľom, ja som pošliapal podsvetie, zviazal silného a uchvátil človeka do nebeských výšin; ja, hovorí, ja, Kristus.
Poďte, teda, ľudia všetkých národov, stmelení hriechom, a prijmite odpustenie. Lebo ja som vaše odpustenie, ja som spásna a veľkonočná obeta, ja som baránok obetovaný za vás, ja som váš kúpeľ, ja som váš život, vaše vzkriesenie, ja som vaše svetlo, vaša spása a váš kráľ. Ja vás vynesiem do nebeských výšin, ja vás vzkriesim z mŕtvych a ukážem vám Otca, ktorý je na nebesiach; ja vás vyvýšim svojou pravicou.