Liek – Kristov kríž

Predtým, ako začneš nosiť kríž, prečítaj si poriadne tento leták.

– Nos kríž počas SDM, predtým aj potom. Bude ti prospešný počas celého života.

– Uschovaj si tento letáčik. Možno, že sa k nemu budeš musieť vrátiť.

– Kristov Kríž lieči všetky duševné choroby, plody osobných hriechov.

– Tento Liek ti bol predpísaný pre tvoju osobnú potrebu, ale neváhaj ho odporučiť aj ostatným, hoci ich ťažkosti a príznaky by boli odlišné. Má univerzálny účinok.

– Ak máš nejaké pochybnosti, konzultuj ich s kňazom alebo s osobou, ktorá má dobrú kresťanskú výchovu.

V tomto letáku sa dozvieš:

1. Čo je to kríž a na čo sa používa

2. Indikácie

3. Kontraindikácie

4. Obozretnosť

5. Upozornenie

6. Dávkovanie

7. Spôsob použitia

8. Vedľajšie účinky

9. Ak si zabudol užiť tento liek

10. Trvanie liečby

11. Uplynutie doby použiteľnosti

12. Balenie

KRISTOV KRÍŽ

1. ČO JE TO KRÍŽ A NA ČO SA POUŽÍVA

Živou podstatou kríža je Božia láska k ľuďom, ktorá sa prejavuje dokonalým spôsobom na Kristovom Kríži, v jeho úplnom odovzdaní.

Každý jeden z nás môže bez pochybností povedať: „Kristus ma miluje a vydal seba samého za mňa“ (Benedikt XVI.).

Kristus je lekár a zároveň aj liek: „Žiaden iný dôvod nepodnietil Kristov príchod na svet viac, ako ten spasiť hriešnikov. Ak veľký Lekár zostúpil z nebies, je to preto, že bol ťažko chorý pacient, ktorého bolo treba vyliečiť: celý svet“ (svätý Augustín).

Kríž je pozvanie k úplnému a osobnému odovzdaniu sa, tiež pre lásku.

Kríž je viac ako len znak (†): spája nebo a zem, spája nás navzájom. Je univerzálnym symbolom pokoja a lásky: volanie k zhode, tolerancii, spravodlivosti a k odpusteniu. Vyjadruje Božiu dobrotu, láskavosť a slobodu človeka.

2. INDIKÁCIE

Kríž nás čaká každý deň. Objavuje sa v rôznych podobách: slabosti, pokušenia, problémy, choroby, katastrofy, úmrtia, prekážky atď.

Ukrižovaný nám hovorí: „Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma“.

Odborníci tvrdia, že veľa ľudí volá krížmi skutočnosti, ktoré nimi nie sú. Sú to falošné kríže, ktoré si vytvoria vo svojich predstavách plynúcich z egoizmu, pohodlnosti, z nedostatku sily, z alergie na utrpenie, nedotklivosti atď.

3. KONTRAINDIKÁCIE

Nikdy sa nesmie používať Kristov Kríž na ospravedlnenie násilia a nevraživosti. Nenávisť si protirečí s Láskou, ktorá je živou podstatou Kristovho Kríža.

Kvôli tomu sa kríž alebo podobizeň ukrižovaného nikdy nesmie nosiť alebo vystavovať na obdiv nedôstojným spôsobom tak, že by zosmiešňoval či znehodnocoval jeho skutočný význam.

4. OBOZRETNOSŤ

Od počiatku Kristov Kríž nenechal nikoho ľahostajným. Jedni ho objímajú z lásky a druhí ho považujú za bláznovstvo: to je ten takzvaný škandál kríža.

Je možné, že na prvý pohľad prijať Kristov Kríž sa ti bude zdať nepríjemné a namáhavé, keď zakúsiš zrieknutie sa a obetovanie. Je to normálny príznak. Nerob si starosti. Nestrácaj nádej: veľmi skoro zapôsobí živá podstata kríža a zakúsiš radosť lásky. Je to ovocie radostného objatia so zmŕtvychvstalým Kristom.

Ježišov Kríž nezaisťuje pohodlný život, ale milujúce srdce podobné Ukrižovanému. Voľba medzi pohodlím a láskou závisí len od teba.

Byť priateľom kríža a žiť milujúc Boha ťa prinúti správať sa inak, privedie ťa k životnému štýlu, ktorý bude veľmi pútať pozornosť tvojho okolia. Ukrižovaný ti dá silu a radosť, aby si vládal plávať proti prúdu a zároveň rozširoval vo svojom okolí živú podstatu kríža: lásku, šťastie.

5. UPOZORNENIE

Vždy je ťažké niesť kríž, hlavne, ak sa objaví vtedy, keď ho nečakáme.

Ak si žil vzdialený od Boha, je pravdepodobné, že zažívaš niektorý z týchto príznakov, s menšou alebo väčšou intenzitou podľa okolností:

Je možné že:

– je ťažké uznať, že si hriešnik a neprijímaš skutočnosť hriechu vo svojom živote

– žiješ ako keby Boh neexistoval

– trpíš duchovnou slabosťou, hlavne ak si už dlho v takej situácii

– trpíš nejakou vnútornou poruchou: pýcha, zmyselnosť, hnev, lakomstvo, atď.

– si závislý na neusporiadanom živote

Sú známe prípady, kedy vzdialenie sa od Boha priviedlo ľudí do úzkosti, ku konzumu, beznádeji, materializmu, cynizmu, fanatizmu, či nihilizmu (úplnému popieraniu všetkého, viera v „nič“) atď.

Ak si tehotná, porozumieš zmyslu kríža špeciálnym spôsobom, pretože trpíš pre lásku ťažkosti tvojho tehotenstva, vedomá si toho, že tvoja láska je život a dáva život. Je to to isté, čo spravil Ukrižovaný pre nás: prostredníctvom svojho utrpenia nám dal Život, a tým sme sa narodili pre večný Život.

6. DÁVKOVANIE

Tento liek nepredstavuje riziko predávkovania. Srdce túži po pravej láske: „stvoril si nás, Pane, pre Teba, a nepokojné bude naše srdce, až kým nespočinie v Tebe.“ (Svätý Augustín).

Proces liečby krížom predstavuje nasledovné kroky:

– na prvom mieste človek uzná, že je hriešny a diagnostikuje zlo, ktoré v ňom je: osobný hriech: „prvým dielom milosti Ducha svätého je obrátenie. Človek sa obracia k Bohu a odvracia sa od hriechu, a tak dostáva odpustenie a spravodlivosť zhora“ (Katechizmus)

– v ten istý čas vytryskne z tvojho srdca skutok ľútosti pred Kristovým krížom. Nebude to len obyčajné konštatovanie alebo nariekanie nad vlastnými hriechmi považované za obmedzenia, neúspechy alebo veci, ktoré sa stávajú. Bude to skutočná bolesť z lásky, že si urazil Ukrižovaného.

– tento skutok ľútosti ti dovoľuje obnoviť sa, začať nanovo od nuly. Ježiš hovorí: „Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.“

– spomeň si, že máš k dispozícii kňaza v najbližšom kostole: „Spoveď je duchovné znovuzrodenie, ktoré premieňa kajúcnika v nového človeka. Tento zázrak milosti môže uskutočniť jedine Boh a vykonáva ho prostredníctvom slov a gest kňaza. (Benedikt XVI).

7. SPôSOB POUŽITIA

Kríž sa môže používať veľmi rozličnými spôsobmi, v ktorejkoľvek hodine cez deň alebo v noci.

Snaž sa ho používať denne.

Kríž sa môže:

– nosiť navrchu rovnako, ako keď niektorí ľudia nosia fotografie svojich milovaných v zápisníkoch, v peňaženkách, v mobiloch, na šetričoch obrazoviek alebo v aute. Tí, čo milujú Krista, sa snažia nosiť kríž vždy so sebou, Kristov kríž.

– umiestniť na mnohých miestach. Kríž vyniká – ako znak pokoja a lásky – v mestách, na kopcoch, cestách, či budovách. Kríže sú tiež v miliónoch domácnostiach, bohatých, či chudobných, na všetkých piatich kontinentoch sveta. Pri krstení batoľat sa im robí na čelo znak kríža. Deti nosia kríž v deň Prvého svätého prijímania. Mnohých chorých pohľad na Ukrižovaného posilňuje a potešuje uprostred ich utrpenia. Milióny ľudí umierajú s krížom v rukách a znak kríža dominuje na mieste, kde odpočívajú ich pozostatky v očakávaní vzkriesenia.

– pozerať sa naň a nechať ho hovoriť. „Kríž je živá kniha, z ktorej sa učíme, kto sme a ako máme konať. Táto kniha je pred nami stále otvorená.“ (Ján Pavol II.) „Pohliadnime na prebodnutého Krista na kríži! On je tým najvzrušujúcejším zjavením Božej lásky. Vďaka tomuto pohľadu kresťan nachádza zmysel svojho života a svojej lásky. Pri kontemplovaní Krista sme my zároveň kontemplovaní ním“ (Benedikt XVI).

– Pobozkať. Bozk na kríž je hlboké vyjadrenie lásky ku Kristovi. Vrelo sa odporúča. „Tvoj kríž. –Ako kresťan by si mal nosiť svoj kríž stále pri sebe. A pokladať ho na stôl v práci. A pobozkať ho predtým ako si ideš oddýchnuť a keď sa zobudíš: a keď sa vzoprie tvoje biedne telo proti duši, tiež ho pobozkaj.“ (Cesta).

– premeniť na modlitbu. Toto sa dosiahne priblížením sa k obrazu Ukrižovaného, pýtajúc sa ho a pozerajúc sa mu do očí: Ježišu, Ty, ktorý si zomrel z lásky za mňa, čo chceš, aby som spravil?

Modlitba pred krížom je sila, ktorá mocne obnovuje dušu. Dodáva duchovnú silu na prekonanie tých najťažších skúšok. Najlepšia modlitba je tá, ktorú nás naučil Ježiš:

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,

príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja,
ako v nebi tak i na zemi.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes,

a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,

a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého. Amen.

8. VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Mať blízko seba Kristov kríž Ti umožňuje:

– žiť s radosťou, odovzdávajúc sa do Božích rúk

– s eleganciou prekonávať každodenné ťažkosti

– byť silnou osobnosťou, aby si dokázal ísť proti prúdu, hoci by ťa tvoje okolie považovalo za čudáka

– viesť čistý život

– zasvätiť sa do svojej práce a slúžiť tým, ktorí žijú a pracujú okolo teba

– s odvahou obhajovať Božie práva a sociálnu spravodlivosť, byť štedrý k tým, ktorí to v spoločnosti najviac potrebujú

– otvoriť svoje srdce a počúvať volanie Boha k úplnému odovzdaniu sa

– spojiť svoje najhlbšie túžby s túžbami Kristovho srdca

– hovoriť nenútene o Bohu

9. AK SI ZABUDOL UŽIŤ TENTO LIEK (z lenivosti, kvôli ignorácii alebo zámerne)

Je zaručene dokázané, že ďaleko od Božej lásky – Lieku, ktorý uzdravuje srdce – sa vyskytujú s ešte väčším pôsobením nepriaznivé účinky, čiže plody hriechu.

Celá osobnosť človeka ich pociťuje vo svojom vnútri, s odlišným spôsobom aj intenzitou. Opísali sme nasledujúce príznaky, medzi ktorými sú:

– výbuchy hnevu a zmeny v schopnosti zabudnúť na urážky

– koktanie pri vyslovovaní slov odpustenia

– pokles súcitu a porozumenia voči cudzím neúspechom

– nezdržanlivosť v zlosti, nemravnosť, pýcha

– horlivosť v márnivostiach

– nezmyselné vylučovanie slín príznačné pre sťažnosti, kritiku a šomranie, sucho v krku, keď treba hovoriť nahlas o Bohu

– mizivá vidina budúcnosti: kde sa bratia vidia ako nepriatelia

– návaly egoizmu, ktoré vedú k ignorácii alebo k pohŕdaniu slabšími

– morálny zmätok

– sklony k lenivosti, nespravodlivosti, krádežiam, atď.

– necitlivosť voči potrebám druhých

– záchvaty hnevlivosti so sklonom k urážaniu a ohováraniu

– zabúdanie spáchaných hriechov a čiastočná strata pamäti, ktorá sa naží napraviť klamstvá

V extrémnych prípadoch to môže viesť až k nenávisti, násiliu, vražde, atď.

Často sa stáva, že sa objavia viditeľné následky z fyzického hľadiska. V mnohých prípadoch sa dajú ľahko zistiť aj pohľadom.

Odporúčame vykonať pomocou Krista vnútorné „sebaprebádanie“ na to, aby si zistil, ktorými z týchto príznakov -a v akej miere- osobne trpíš. Ak sú závažného charakteru, musíš sa čo najskôr dostať k Lekárovi – kňaz je tvoj zástupca v spovednici – na to, aby ti odpustil hriechy, vyliečil ťa a navrátil ti pokoj. Spoveď je sviatosť radosti. Spovedať sa = sviatok = radosť: v Nebi a v srdci.

Ďalej sa odporúča prijímať živého Krista v eucharistii. Je vhodné zapamätať si, že „kto si je vedomý ťažkého hriechu, musí skôr, ako pristúpi k prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia“ (Katechizmus).

10. TRVANIE LIEČBY

Po celý život.

Zapamätaj si: čím viac sa používa kríž, tým väčšie bude pôsobenie živej podstaty (Kristovej lásky).

Jeho silné a časté používanie šíri účinok lásky v rôznych oblastiach tvojho života.

11. UPLYNUTIE DOBY POUŽITEĽNOSTI

Tento liek nemá dátum spotreby. Kristov kríž je konečným Liekom. Nikdy neuplynie doba použiteľnosti: „kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť (Svätý Pavol).

12. BALENIE

Kovový kríž s podobou Ukrižovaného Krista. Originálny kríž bol z neopracovaného dreva.

Ukrižovanie bolo najneľudskejšie utrpenie, trest vyhradený pre otrokov.
Udržujte kríž v dosahu a dohľade detí, mladých aj starších

(všetci nájdu na Kristovom kríži pravé šťastie pre seba samých, ale i pre ostatných)
Blízko kríža je Matka – naša Matka – Mária. Má dve deti tvárou v tvár: ukrižovaného Ježiša a toho, čo číta tento leták.

BEZ POTREBY LEKÁRSKEHO PREDPISU.

Toto desiate vydanie letáku bolo schválené v októbri v roku 2009 a je registrované.

Farnosť Ducha svätého –Serrano 125- 28006 Madrid.

e-mail: medicina@jmj2011madrid.com