Nebudem už sebec

Boh sa skrýva v každom z nás. V niekom viac, v niekom o trochu menej. Boh však nerobí rozdiely, nemá žiadne „škatuľky“. Chce, aby sme ho milovali cez lásku k blížnym našim. Sám hovorí: „Čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Všetko, čo robíme v prospech druhých nás má napĺňať a približovať k Bohu. Boh nečaká veľké veci. Nečaká, že budeme stavať prístrešky pre utečencov, že budeme ošetrovať chorých na maláriu, ale aj tá najmenšia najbežnejšia vec, ktorú urobíme, nás k Bohu priblíži oveľa viac ako si vieme predstaviť a v súdny deň sa s hrdosťou postavíme po jeho pravom boku. Tak poďme rozsievať dobro okolo nás!

Plug and pray:

Pane, naplň naše srdcia láskou – láskou v teba, láskou k druhým. Daj nám silu a odvahu pomáhať.

V akcii:

Dnešný deň je veľkou výzvou. Skús dnes spraviť niečo pre druhého. Napríklad sa rozdeľ so svojou sladkosťou so spolužiakom, kamarátom, kolegom alebo daruj kvet ako symbol lásky.

Bonus:

Vďaka Ti, Pane

Monika T.

Evanjelium podľa Matúša – kapitola 25, 31-46

Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ Vtedy mu spravodliví povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?“ Kráľ im odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Potom povie aj tým, čo budú zľava: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.“ Vtedy mu aj oni povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo ako pocestného alebo nahého alebo chorého alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?“ Vtedy im on odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.“ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“